Úřední deska

Dokumenty

Školní řád Základní školy Mikulov, Valtická 3


Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022


Rozpočet výnosů a nákladů příspěvkové organizace na rok 2023


Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024-2025


Směrnice k prevenci rizikového chování


Směrnice – Provozní řády učeben


Školní klub – vnitřní řád


Sdělení pro rodiče pro případ výskytu pedikulózy (vši dětské)

Projekty

Projekt Modernizace odborných učeben ZŠ Mikulov, Valtická – etapa č. 1.

GDPR

Na následující stránce najdete obecné i konkrétní informace o ochraně a zpracování osobních údajů naší školou a kontakty na správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů.

Dále např. doporučení k postupu pro případ situace, kdy škola budete chtít pro zajištění výuky využívat profily žáků na sociálních sítích nebo jejich soukromé e-mailové účty, problematiku cookies ad.

Prohlášení o přístupnosti

Základní škola Mikulov, Valtická 3, p. o. se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.zsvaltickamikulov.cz.

Ochrana oznamovatelů

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavedla Základní škola Mikulov, Valtická 3, příspěvková organizace vnitřní oznamovací systém k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaný právní předpis vztahuje. Současně s tím je určena tzv. Příslušná osoba, odpovědná za příjem, posuzování a prošetřování přijatých oznámení a za komunikaci s oznamovatelem. Pro zaručení nestrannosti a efektivity prověřování přijatých oznámení, je činnost Příslušné osoby zajištěna externím subjektem, stojícím zcela mimo struktury naší organizace.