Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

Níže najdete aktuální informace k zápisu do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2024/2025. Průběžně sledujte tyto webové stránky.
V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na zástupkyni pro 1. stupeň paní Hanu Míčkovou, e-mail: hmickova@zsvaltickamikulov.cz, tel.: 774 448 102.

Elektronická přihláška – dostupná od 1. 4. 2024

Níže najdete odkaz pro vyplnění elektronické přihlášky. V případě, že nemáte možnost vyplnit elektronickou přihlášku, kontaktujte paní Hanu Míčkovou na tel: 774 448 102.

Důležité instrukce k vyplnění přihlášky:
– krok 1: Vyplnění informací o dítěti (případně o více dětech) a zákonném zástupci
– krok 2: Potvrdit a přejít na výběr termínu [tlačítko]
– krok 3: Vyberte budovu, na kterou s dítětem přijdete (u dané budovy vyberte kteroukoli místnost 1-4)1
– krok 4: Vyberte volný termín ve zvolené místnosti
– krok 5: Dokončit registraci [tlačítko]
1 Poznámka: Na číselném označení místnosti nezáleží, není rozdíl mezi např. Pavlovská 1 a Pavlovská 3. Pokud ve Vámi vybrané místnosti, např. Valtická 2, již nebude k dispozici vyhovující čas, vyberte prosím jinou místnost na téže budově.

Po dokončení registrace můžete stáhnout a vyplnit Žádost o přijetí, případně Žádost o odklad. Instrukce k vyplnění se zobrazí v potvrzení o přijetí Vaší přihlášky a přijdou také na Vámi zadanou e-mailovou adresu.

V případě zájmu o zařazení Vašeho dítěte do přípravné třídy vyplňte prosím tento formulář a přineste s sebou k zápisu. Děti, které mají doporučený odklad povinné školní docházky k zápisu fyzicky nemusí. Pokud máte zájem o zařazení do přípravné třídy pro dítě mladší šesti let, čtěte prosím informace k přípravné třídě (na této stránce úplně dole).

Přihlášku k zápisu vyplní zákonný zástupce na této stránce .


Termín zápisu – 25. 4. 2024

Zápis k povinné školní docházce proběhne ve čtvrtek 25. dubna 2024 od 14.00 do 18.00 hod. na obou budovách naší školy na ulici Valtická 3 i Pavlovská 52.


Výsledky zápisu

Výsledky zápisu najdete na této stránce. V případě dotazů kontaktujte paní Hanu Míčkovou na tel: 774 448 102.

Rozhodnutí o přijetí

O zařazení dítěte do školy a třídy rozhoduje ředitel školy. Rozhodnutí o přijetí bude uveřejněno na webu školy a školních nástěnkách do 14 dnů od termínu zápisu.

Koho se zápis týká

Zápis je pro:
děti, které budou mít před nástupem do školy 6 let (tedy narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018)
děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

Zápis dětí mladších šesti let

Může být přijato i 5leté dítě, pokud je přiměřeně duševně a tělesně vyspělé. V tomto případě rodič u zápisu doloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a u dětí narozených od 1. 1. 2019 – 30. 6. 2020 i vyjádření pediatra.

Dovednosti

Přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy, naleznete v Desateru pro rodiče.

Kolik tříd se otevře

Ve školním roce 2024/2025 otevřeme 2 první třídy a 1 třídu přípravného ročníku:
– Třída I.A na budově Pavlovská, počet žáků nejvýše 30
– Třída I.B na budově Valtická, počet žáků nejvýše 30
Třida přípravného ročníku na budově Valtická, počet žáků nejvýše 15

Spádovost

Do tříd se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny vyhláškou zřizovatele platnou v době konání zápisu do 1. ročníku ZŠ. V případě, že není naplněna kapacita školy, může si vybrat zákonný zástupce školu dle vlastního výběru.

Odklad povinné školní docházky

Do kdy
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejpozději do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Doklad o posouzení
Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, doloží posouzení od školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a dětského lékaře nebo klinického psychologa.
Rozhodnutí o odkladu
Ředitel školy následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona i s oběma doporučujícími posudky. Bez doporučení od výše uvedených odborníků nelze žádost o odklad přijmout.
Vyšetření neodkládejte
Doporučujeme vzhledem k delším objednacím dobám v pedagogicko-psychologických poradnách si termín vyšetření zajistit s dostatečným předstihem před zápisem.

Přípravný ročník

Přípravný ročník je třída pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přednostně se jedná o děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.
Tento rok slouží k tomu, aby mohly děti dozrát a posílit svá slabá místa bez toho, aby byly stresovány nebo se cítily být neúspěšné v porovnání s ostatními spolužáky. Hlavním cílem je předcházet případným neúspěšným začátkům, protože neúspěchy hned na počátku vzdělávání nepříznivě ovlivňují další průběh vzdělávání žáka.
Charakteristika přípravného ročníku
– Třída je v budově základní školy (děti využívají školní jídelnu, tělocvičnu, mají svou šatnu atd.)
– Děti mohou využívat všech služeb školy (dotované obědy ve školní jídelně, školní družina, účast na školních akcích aj.)
– Docházka je zdarma, hradí se pouze pracovní pomůcky, stravné v jídelně, případně poplatek za družinu pokud do ní dítě dochází
– Děti pracují v menším kolektivu oproti běžným třídám (10-15 dětí)
– Nároky se zvyšují pozvolně (zpočátku více hry a postupné začleňování úkolů se zvyšující se obtížností)
– Děti jsou motivovány ke školní práci bez stresů ze špatných známek a neúspěchů
Jak se přihlásit?
Oznamte zástupkyni pro 1. stupeň (774 448 102) co nejdříve, že máte o přípravný ročník zájem.
Zajistěte si doporučení přípravného ročníku pro dítě v Pedagogicko-psychologické poradně nebo Speciálně pedagogickém centru.
Formulář č.1 Žádost o přijetí do přípravné třídy
Formulář č.2 Žádost o přípravnou třídu pro děti mladší 6 let – bez odkladu