Školní řád – základní škola

Základní škola Mikulov, Valtická 3, příspěvková organizace
Č.j.: 131020/ŘŠ
Účinnost od: 13. 10. 2020

Plné znění školního řádu (PDF)

Obsah školního řádu

A Školní řád

 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, zákonných zástupců, pedagogických pracovníků ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky.
  1.1 Podrobnosti k výkonu práv žáků ve škole
  1.2 Podrobnosti k výkonu povinností žáků ve škole
  1.3 Podrobnosti k výkonu práv zákonných zástupců ke škole
  1.4 Podrobnosti k výkonu povinností zákonných zástupců ve škole
  1.5 Podrobnosti k výkonu práv pedagogických pracovníků
  1.6 Podrobnosti k výkonu povinností pedagogických pracovníků
  1.7 Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky.
 2. Provoz a vnitřní režim školy.
 3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
  3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků
  3.2 Ochrana před sociálně patologickými jevy
 4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou
  1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání
  1.2 Zásady pro hodnocení chování ve škole
 2. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristiku, včetně předem stanovených kritérií
  3.1 Stupně hodnocení prospěchu
  3.1.1 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
  3.1.2 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření.
  3.1.3 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření
  3.2 Stupně hodnocení chování
 4. Zásady pro používání slovního hodnocení, včetně předem stanovených kritérií
 5. Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace
 6. Způsob získávání podkladů pro hodnocení
 7. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách
  7.1 Komisionální zkouška
  7.2 Opravná zkouška
 8. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami