Školní vzdělávací program

Název ŠVP: Škola – brána do života 3
Platnost od: 1. 9. 2021
Verze ŠVP: 3

Školní vzdělávací programy (PDF)

Zaměření školy

  • prohlubovat vzájemnou spolupráci s mateřskými školami
  • vyučovat cizí jazyky od 1. ročníku
  • vytvářet podmínky pro talentované žáky i žáky s různým druhem postižení
  • nabízet volitelné předměty a zájmové útvary
  • pracovat s komunikační a výpočetní technikou
  • využívat alternativní metody a formy výuky – daltonský plán

Chceme navázat na dobré tradice naší školy a výsledky kterými se prezentuje na veřejnosti a nadále rozvíjet spolupráci se všemi školskými zařízeními i zřizovatelem.

Preferujeme nenásilný a pozvolný přechod dětí z mateřské školy na pravidelný režim a činnosti ve škole.

Naší snahou je učit žáky znalostem a dovednostem, které uplatní v běžném životě, to znamená vyžadovat méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi.

Vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel – školní řád, zásady bezpečnosti, pravidla silničního provozu.

Motivujeme žáky ke spoluvytváření pravidel vzájemného soužití ve škole, ve třídě, ve skupině, zařazujeme do výuky nové, netradiční, efektivní metody a formy práce, např. komunikativní kruh, skupinová práce, prvky tvořivé školy, daltonského plánu, projektové vyučování, kooperativní učení, brainstorming, učení zpěvem nebo pohybem, učení v přírodě, kterými vedeme žáky k týmové práci, vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu.

Klademe důraz na posílení výuky cizích jazyků, především anglického, které umožňují žákům široké uplatnění v rámci EU, snažíme se také prohlubovat spolupráci s příhraničními školami.

Seznamujeme žáky a učíme je využívat komunikační a informační technologie, podporujeme zavádění a využívání výpočetní techniky ve všech předmětech, vedeme žáky k pohybovým aktivitám a zdravému životnímu stylu. Klademe velký důraz na environmentální výchovu.