VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PAVLOVSKÁ

Základní škola Mikulov, Valtická 3, příspěvková organizace
Detašované pracoviště ul.Pavlovská 52

Školní jídelna zajišťuje stravování žáků, pracovníků škol, školských zařízení a cizích strávníků

 1. Provoz školní jídelny se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Jídelní lístek je vyvěšen ve vestibulu před školní jídelnou a na stránkách školy. Jídelní lístek může být změněn v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.
 2. Strávníci se přihlašují ke stravování „Přihláškou ke stravování“, která je podkladem k založení a vedení záznamu stravovaných osob. Přihláška je platná po celou dobu školní docházky. U cizích strávníků je uzavřena na dobu neurčitou.
 3. Platby za svačiny a obědy probíhají v hotovosti nebo je možnost i platby bezhotovostní. Bezhotovostní platbu je nutno domluvit si v kanceláři školní jídelny. Při bezhotovostní platbě je nutno uvádět variabilní symbol a v poznámce uvést jméno a příjmení strávníka. Po zaplacení stravného na účet školní jídelny neprobíhají platby na strávníkův účet automaticky, ihned. Doba mezi platbou a zápisem na účet strávníka může trvat 3 pracovní dny. Vyúčtování stravného je prováděno kdykoliv, na žádost rodičů. Přeplatky vracíme v hotovosti nebo na strávníkův účet, který si nahlásil. Objednávat si může strávník obědy a svačiny pouze v případě, pokud má na účtu peníze.
 4. Hospodářka ŠJ přijme platbu a tuto částku převede na strávníkův účet.
  Platby zapisuje hospodářka ŠJ do pokladní knihy souhrnně, jednotlivé platby jsou rozepsány v PC – tištěné přehledy. Hotovost hospodářka ŠJ odvádí do pokladny jídelny, do KB nebo může i za hotové nakupovat potraviny do skladu.
 5. Ředitel školy stanovil ceny: od 01.01.2024
  1. Svačiny:
   1. 7-11 let – 18,- Kč
  2. Obědy:
   1. 7-10 let – 29,- Kč
   2. 11-14 let – 33,- Kč
   3. 15-více let – 36,- Kč
   4. zaměstnanci s příspěvkem – 39,- Kč (příspěvek FKSP)
   5. zaměstnanci bez příspěvku – 41,- Kč
   6. cizí strávníci, důchodci – 85,- Kč (jí v jídelně)
   7. cizí strávníci, důchodci – 85,- Kč (odnáší si jídlo)
 6. Strávníci si platí stravu v kanceláři školní jídelny v určené dny. A to do 20.dne v měsíci na měsíc budoucí. Úřední hodiny: pondělí, úterý, středa, čtvrtek 7.30 – 14.00 hodin.
 7. Strávník má v případě nemoci apod. možnost do 8:00 hodin ráno odhlásit stravu telefonicky, emailem, na webových stránkách školy. Objednávku na následující den si může strávník přihlásit obdobně jako odhlašování do 8:00 hod.. Podle vyhlášky 107/2005 mají žáci nárok na oběd pouze po dobu pobytu ve škole v době výuky nebo účasti na distanční výuce. Rodič je povinen odhlásit oběd v době nepřítomnosti žáka ve škole. Pokud tak neučiní, bude strávníkovi doúčtována cena oběda do plné výše, kterou musí strávník doplatit. Odhlašovat i přihlašovat se může strávník na telefonním čísle do školní jídelny  774 448 107 i formou sms, emailem jidelnapavlovska@zsvaltickamikulov.cz. Strávník má možnost objednávat a ohlašovat stravu přes internet (webové stránky školy).
 8. Pro cizí strávníky
  Výdej pro cizí strávníky probíhá odděleně od 11.30 hod do 11.40 hod. Jim je jídlo vydáváno do jídlonosičů. Ostatním cizím strávníkům je na konci měsíce vyfakturována částka, která odpovídá skutečně odebraným obědům.
 9. Výdej svačin ve školní jídelně probíhá na 1.stupni ZŠ od 8:45 do 9:00 hod.
  Výdej obědů pro žáky a zaměstnance školy probíhá od 11:30 do 13:15 hod.. Žáci a zaměstnanci školy konzumují stravu přímo v jídelně školy. Platí „Zákaz vynášení stravy ze školní jídelny.“
 10. Školní jídelna neposkytuje dietní stravování.
 11. Od 13. 12. 2014 dle legislativy EU- 2000/13 do 13. 12. 2014, která je nahrazena 1169/2011 EU článek 21 a dle ČR Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, paragraf 8 odstavec 10 je povinností školní jídelny v jídelních lístcích u jednotlivých jídel vyznačovat alergeny. Jejich přehled je vyvěšen na nástěnce ve vestibulu školní jídelny a na internetových stránkách školy.
 12. Do jídelny mají přístup pouze žáci, kteří jsou přihlášeni ke stravování. Žáci vstupují do jídelny pouze v přezůvkách, bez aktovek. Svrchní oděv zůstane odložen v šatně. Dozor v jídelně  zajišťují učitelé dle vypracovaného rozpisu zástupce ředitele školy. Při porušování řádu školní jídelny může být žák vyloučen ze stravování.
 13. Zbytky jídel jsou odváženy odběratelem dle smlouvy o dodávkách krmných odpadů do 15.00 hod.
 14. Denně se uklízí v kuchyni a přilehlých skladových prostorách s následnou dezinfekcí  (veškeré nádobí, nástroje, odkládací pracovní plochy a podlahy). Jednou týdně se provádí generální úklid školní kuchyně, jídelny, skladů a přilehlých prostor. K dezinfekci využíváme těchto prostředků: savo, triol, sgrassa, jar. Sanitární dny ve školní jídelně se plánují na dny prázdnin.
  Lékárnička je umístěna v kuchyni a obsahuje: náplast, sterilní obinadlo, nůžky, atrauman, septonex sprej, opthal oční voda, calcium pantothenicum.
  WC pro zaměstnance školní kuchyně je samostatné, vybavené tekoucí teplou vodou, umyvadlem, tekutým mýdlem a jednorázovými papírovými ručníky. Šatna pro převlékání pracovníků je samostatně od školní kuchyně. Čisté prádlo se skladuje odděleně ve skříni, použité odkládáme do určených košů a pereme.

Zásobování vodou: vodovod.

Odpadní vody: svedeny do kanalizace.

Důležitá telefonní čísla:

 •                                         Hasiči                      150
 •                                         Záchranná služba    155
 •                                        Policie                    158
 •                                         Mezinárodní           112

Doplněk (9.10.2020)

Bezpečnostní opatření k zabránění šíření nemoci COVID-19

 • Výdej stravy dle rozpisu vypracovaného dle Manuálu MŠMT
 • Strávníci si před vstupem umyjí a vydezinfikují ruce. Vstupují s nasazenou rouškou. Tu sundávají u stolečku a roušku schovají do přineseného sáčku
 • Tác, příbory a stravu dostávají strávníci u okénka od personálu školní jídelny
 • Po každé skupině jsou vydezinfikovány stoly a židle
 • Zajišťujeme zvýšené větrání prostor
 • Výdej stravy pro cizí strávníky probíhá odděleně
 • Při dezinfekci používáme přípravky disiClean – home a universal, Lerasept L420

Mikulov 01.01.2024

Provozní: Milena Poláková                                Ředitel školy: Mgr.R.Souchop