PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ v roce 2024

Web: www.prihlaskynastredni.cz

Kompletní informace naleznete na Přihlášky na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz)

Tam také naleznete video: Informace pro rodiče a žáky o elektronickém přihlašování na střední školy (o digitalizaci JPZ (youtube.com)


Základní informace

 • uchazeč může podat v 1. a ve 2. kole přihlášky až do 3 oborů vzdělání (až 5 v případě podání 2 přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou).
 • Přihláška se podává třemi způsoby:
  • PREFEROVANÁ VARIANTA 1: elektronicky prostřednictvím IS na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci,
  • PREFEROVANÁ VARIANTA 2: v podobě výpisu získaného z IS – v tomto případě bude přihlášce přidělen unikátní identifikační kód, prostřednictvím něhož se řediteli zpřístupní údaje z přihlášky,
  • DALŠÍ MOŽNÁ VARIANTA: na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 • Pořadí uvedených oborů vzdělání v přihlášce vyjadřuje přednostní volbu oboru vzdělání, tzn. že obory vzdělání jsou řazeny dle preference. Uvedené pořadí musí být na všech podaných přihláškách shodné.

Důležitá data

 • podání přihlášek musí proběhnout do 20. února 2024 (nebo do 30.listopadu 2023 pro obory s talentovou zkouškou) – je dobré poslat přihlášky nejméně týden předem
 • první termín konání jednotné zkoušky je stanoven na období od 10. do 18. dubna (dle typu školy), náhradní termíny pro všechny uvedené obory jsou stanoveny  na 29. 30. dubna 2024
 • talentové zkoušky proběhnou – od 2. ledna do 15. února 2024 (podle typu školy)

Jednotné přijímací zkoušky

 • konají všichni uchazeči, kteří se hlásí do oboru vzdělání s maturitní zkouškou
 • konají se formou písemného testu z českého jazyka a matematiky
 • každý uchazeč koná jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech, do celkového hodnocení se mu započítává lepší výsledek

Kritéria přijímacího řízení

 • zveřejňuje ředitel SŠ
 • hodnocení na vysvědčeních
 • výsledky jednotné zkoušky (pokud je součástí přijímacího řízení)
 • další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Ředitel SŠ

 • zveřejní předpokládaný počet přijímaných uchazečů
 • v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů a zveřejní seznam přijatých uchazečů, v případě ostatních oborů ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po konání přijímací zkoušky a zveřejní seznam přijatých uchazečů
 • zveřejní obory vzdělání
 • zveřejní kritéria přijímacího řízení

Podpora od ZŠ

 • žák kontaktuje ZŠ pouze v případě, že se mu nepodaří podat přihlášku jedním ze dvou preferovaných elektronických způsobů, a to buď elektronicky prostřednictvím IS, nebo v podobě výpisu získaného z IS (v takovém případě je možné kontaktovat p. zástupkyni Jindřišku Kudrnovou, viz Kontakty)

Zdroje informací

Při výběru střední školy zvažte

 • zájmy
 • možnost pokračovat na VŠ nebo VOŠ
 • šance uplatnění na pracovním trhu
 • školní prospěch
 • kvalitu výuky cizích jazyků a práce s počítačem
 • reálnou šanci pro úspěšné složení přijímacích zkoušek

Co nás čeká

 • leden/únorvyplnění přihlášek, zápisových lístků, předání přihlášek a zápisových lístků (evidence zápisových lístků (budou vydány proti podpisu rodičů), zaslání přihlášek na SŠ
 • po přijetí na SŠ odeslání zápisového lístku
 • návštěva IPS při ÚP Břeclav


Přijímací řízení do středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři od 1. ledna 2024

 • Evidence všech přihlášek, jak do maturitních oborů, tak nematuritních v jednotném informačním systému; včetně víceletých oborů gymnázií a konzervatoří.
 • Možnost podat v 1. a ve 2. kole přihlášky až do 3 oborů vzdělání (až 5 v případě podání 2 přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou).
 • Změna některých termínů souvisejících s přijímacím řízením do středních škol.
 • Podat přihlášky bude možné plně elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce (nebo zletilého uchazeče) prostřednictvím Identity občana. Dále bude umožněno podat přihlášky v listinné podobě s podporou elektronického systému nebo jen v listinné podobě na tiskopisu.
 • Zachování 2 pokusů možnosti konat testy JPZ. Nově budou mít 2 pokusy i uchazeči, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor.
 • Školní část přijímacích zkoušek bude skládána v průběhu delšího období, a to i před konáním JPZ..
 • Systém bude bezprostředně po vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek (JPZ a školní části) na základě prioritizace přiřazovat uchazeče ke konkrétním oborům vzdělání do konkrétních škol.
 • Principy konání druhého kola přijímacího řízení jsou nastaveny podobně jako kolo první, a to včetně jednotných termínů a povinnosti zohlednit v rámci kritérií pro přijetí JPZ. V rámci druhého kola je povinně aplikován výsledek JPZ z kola prvního.
 • V případě, že uchazeč nebude chtít nastoupit do určené školy, bude mít možnost v dané škole podat „vzdání se“ svého místa a zúčastnit se následujících kol přijímacího řízení.
 • Třetí a další kola již jednotně nejsou stanovena, je ponecháno v kompetenci ředitelů škol (informační systém zde plní pouze formu registrační a kontrolní).

Termín pro vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do oborů vzdělání s TZ (platné pro školní rok 2023/2024), včetně stanovení kritérií (tyto obory vzdělání tedy v tomto školním roce musí mít součástí kritérií přijímacího řízení hodnocení předchozího vzdělávání stejně jako doposud) – proběhl do 31. října 2023.

Termín pro podávání přihlášek do oborů vzdělání s TZ je do 30. listopadu 2023. Počet přihlášek do oborů vzdělání s TZ: 2.

Termín pro vydání zápisových lístků uchazečům o obory vzdělání s TZ – do 30. listopadu 2023 (základní školy je vydat uchazečům musí, ale po nabytí novelizované legislativy se nepoužijí).

Termíny pro konání TZ (platné pro školní rok 2023/2024):

 • obory vzdělání 82 Umění a užité umění v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2024,
 • konzervatoře v pracovních dnech od 15. do 31. ledna 2024,
 • obory vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou (GSP) v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2024.

Termíny pro zaslání výsledků TZ:

 • obory vzdělání 82 Umění a užité umění do 20. ledna 2024,
 • obory vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou do 20. února 2024.

Více informací v souboru „2024 Přijímací řízení.pdf“ níže.

Do 31. ledna 2024 ředitel zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole, způsobem umožňujícím dálkový přístup a předá do IS (typicky soubor ve formátu PDF) kritéria. Zároveň do IS nahlásí:

 • zaměření školních vzdělávacích programů, má-li jich jeden obor vzdělání více, popř. jiné zaměření,
 • vzdělávací obor ve formě zkráceného studia,
 • počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů (ŠVP, zaměření, formy, L0+H) vzdělání,
 • maximální počet uchazečů pro konání JPZ ve škole pro účely rozřazení uchazečů do škol (včetně počtu učeben pro intaktní žáky a žáky s PUP).

Více informací o způsobu vyhlašování přijímacích řízení a o kritériích pro přijetí najdete v souboru „2024 Přijímací řízení.pdf“ níže.

Termín pro podávání přihlášek je stanoven do 20. února.

V roce 2024 může uchazeč podat přihlášku nejdříve 1. února 2024.

Přihláška se podává třemi způsoby:

 • elektronicky prostřednictvím IS na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci,
 • v podobě výpisu získaného z IS – v tomto případě bude přihlášce přidělen unikátní identifikační kód, prostřednictvím něhož se řediteli zpřístupní údaje z přihlášky,
 • na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Je-li přihláška podána prostřednictvím IS, veškeré úkony ředitel činí v IS, až dokud uchazeč nesdělí, že o to nadále nemá zájem; uchazeč úkony může činit (ale také nemusí) v IS v prvním stupni (tedy neplatí pro podání odvolání).

Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Součástí přihlášky je pak čestné prohlášení podávající osoby, že nezletilý uchazeč souhlasí s jejím podáním a obsahem.

Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou a nejvýše tři přihlášky pro ostatní obory vzděláníMaximálně možný počet podaných přihlášek může být tedy pět.

Pořadí uvedených oborů vzdělání v přihlášce vyjadřuje přednostní volbu oboru vzdělání, tzn. že obory vzdělání jsou řazeny dle preference. Uvedené pořadí musí být na všech podaných přihláškách shodné.

 • Přílohy přihlášky se k přihlášce přikládají ve formě prosté kopie, dokumenty vyhotovené v cizím jazyce nemusí být přeloženy úředně.
 • V případě přílohy „hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání“ doporučujeme, aby základní školy poskytly žákům základních škol = uchazečům výpis z informačního systému školy.
 • Ředitel školy může vyzvat k předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu, nebo úředně ověřeného překladu dokladu vyhotoveného v cizím jazyce, a účastník řízení je povinen daný doklad předložit, jinak se skutečnost považuje za neprokázanou.
 • Nově se zdravotní potvrzení a potvrzení předchozího vzdělávání přikládá formou přílohy, předchozí vzdělávání se dokládá, jen je-li to součástí vyhlášených kritérií.
 • Ředitel školy může v kritériích u všech dokladů prokazujících plnění kritérií přijímání určit pozdější termín pro předložení než spolu s přihláškou (typicky půjde o výsledky olympiád, které v den podání přihlášky ještě nejsou zřejmé apod.).

Centrum vygeneruje každému uchazeči jedinečné registrační číslo.

Centrum určí 1. března a zveřejní v IS místo konání jednotné zkoušky uchazečem v obou termínech, a to vždy pouze ve škole s oborem vzdělání s maturitní zkouškou uvedeným v přihlášce. Na oba termíny může být určena stejná škola; pokud má uchazeč uveden pouze jeden obor vzdělání s maturitní zkouškou, pak je to vždy stejná škola.

Řádný termín

Období pro konání řádného termínu jednotné zkoušky je stanoveno na pracovní dny od 10. do 18. dubna. MŠMT stanovilo ve školním roce 2023/2024 termíny konání jednotné zkoušky v řádném termínu pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií na 16. 17. dubna 2024, pro čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového, na 12. 15. dubna 2024.

Náhradní termín

Období pro konání náhradního termínu jednotné zkoušky je stanoveno na pracovní dny od 24. dubna do 5. května. Náhradní termíny pro všechny uvedené obory jsou stanoveny ve školním roce 2023/2024 na 29. 30. dubna 2024. Nově se výsledky přijímacího řízení vyhlašují až po vykonání náhradního termínu.

Více informací v souboru „2024 Přijímací řízení.pdf“ níže.

Výsledky jednotné zkoušky budou v IS k dispozici ředitelům škol 6. května.

Na základě všech částí přijímacího řízení ředitel školy zadá do 1 pracovního dne (7. května 2024) do IS seznam všech uchazečů, kteří se do daného oboru vzdělání hlásili s označením jejich pořadí. Zde je potřeba provést důslednou kontrolu správnosti!

Uchazeč bude přijat do toho oboru vzdělání, který má v přihlášce nejvyšší prioritu (je uveden na nejvyšším místě) a u nějž jej výsledky přijímacího řízení opravňují k přijetí. Do ostatních oborů vzdělání nebude přijat. O přijetí a pořadí informuje ředitele IS do 1 dne od zadání celkového pořadí (8. května 2024) – „den D“.

Více informací v souboru „2024 Přijímací řízení.pdf“ níže.

 • Odvolání a jiné opravné nebo podobné prostředky lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí vydal (nikoli přes IS). V případě následného rozhodnutí o přijetí zadá tuto informaci ředitel školy bez zbytečného odkladunejdéle do 2 pracovních dnů, do IS. Rozhodnutí na základě odvolacího řízení nemá vliv na přijetí uchazeče do jiného oboru vzdělání, resp. důsledkem může být přijetí do více oborů zároveň, přičemž uchazeč nemá povinnost dopředu oznámit, ve kterém oboru vzdělání se stane žákem.
 • Uchazeč se může vzdát práva na přijetí. Pokud se hlásí do dalšího kola, pak tak může učinit nejdéle 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky v dalším kole (v případě komunikace prostřednictvím IS činí tento úkon prostřednictvím IS). Vzdáním se práva na přijetí nevzniká uchazeči právo na přijetí v jiném oboru vzdělání, nýbrž právo hlásit se do dalšího kola přijímacího řízení (neplatí pro 3. a další kola, kdy může rovněž potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v jiném oboru, kam byl také přijat).
 • Stejně jako kolo první je stanoveno jednotně včetně termínů a počtu přihlášek.
 • Přihlášku může podat uchazeč, který nebyl přijat v prvním kole do žádného oboru vzdělání nebo se vzdal přijetí, a zároveň pokud se hlásí do maturitního oboru vzdělání, tak ji v prvním kole konal. Jednotná zkouška se již nekoná, ale její výsledek se povinně zohledňuje.
 • Ředitel školy jej může vyhlásit do 18. května včetně údajů jako v kole prvním a obdobně všechny údaje zadá do IS, ovšem kromě uvedení maximálního počtu uchazečů pro účely konání jednotné zkoušky.
 • Termín pro podání přihlášky je 24. května.
 • Řádný termín školní přijímací zkoušky a talentové zkoušky se koná v pracovních dnech od 8. do 12. června. Stanoví se jeden řádný termín školní zkoušky, náhradní termín se nekoná.
 • Centrum zpřístupní škole výsledky jednotné zkoušky v elektronickém systému 13. června.
 • Ředitel školy vyhlásí kritéria včetně všech údajů jako v kole druhém a zadá je do IS. Navíc do IS zadá termín pro podání přihlášky v daném kole.
 • Termín pro odevzdání přihlášek v každém dalším kole může ředitel stanovit nejdříve na 7. den od vydání všech rozhodnutí v kole předchozím.
 • Počet přihlášek je neomezený, přihlášky lze podávat pouze na tiskopisu. Na jeden tiskopis se uvádí pouze jedna škola, možno i více oborů, ale bez prioritizace.
 • Výsledky jednotné zkoušky se nemusí povinně zohledňovat. Pokud se zohledňují, určí ředitel školy náhradní způsob hodnocení u uchazečů, kteří ji nekonali.
 • Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí se vyhotovují v písemné formě. Rozhodnutí o přijetí obsahují část výrokovou, odůvodnění (pouze u negativního rozhodnutí) a poučení.
 • Přijatý uchazeč je povinen do 7 dnů ode dne oznámení rozhodnutí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání, a to pouze v jednom oboru vzdělání. Ředitel následně do dvou pracovních dnů předá tuto informaci do IS.
 • Vzdáním se práva na přijetí do oboru vzdělání, kde uchazeč potvrdil svůj úmysl vzdělávat se, vzniká uchazeči možnost potvrdit svůj úmysl v jiném oboru vzdělání, a to i v tomtéž kole.
 • Neobsahuje-li IS údaje o uchazeči, zadá je do IS ředitel školy, kam byl uchazeč přijat, spolu s informací, že byl přijat.

Nové webové stránky k přijímacímu řízení: www.prihlaskynastredni.cz

Souhrnné informace: 2024 Přijímací řízení.pdf