2022

NÁZEV PROJEKTU:  Modernizace odborných učeben ZŠ Mikulov, Valtická – etapa č. 1
ČÍSLO PROJEKTU:   CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016024
ŽADATEL: Základní škola Mikulov, Valtická 3, příspěvková organizace, Valtická 3, 692 01, Mikulov, IČ 70262179, DIČ CZ70262179.

Hlavní cíl projektu:

Cílem projektu je modernizace vybavení celkem tří odborných učeben – počítačové učebny pro rozvoj kompetencí RVP ZV v oblasti Informační a komunikační technologie, jazykové učebny pro rozvoj kompetencí RVP ZV v oblasti Jazyk a jazyková komunikace a školních dílen pro rozvoj kompetencí RVP ZV v oblasti Člověk a svět práce, moderním vybavením a výukovými pomůckami, jež doplní současné vybavení s ohledem na inovaci výuky ve výše uvedených oblastech.

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU: 1.738.506,- Kč
VÝŠE FINANČNÍ PODPORY Z EU: 1.425.000,- Kč


PROJEKT Modernizace odborných učeben ZŠ Mikulov, Valtická – etapa č. 1. JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.