2023

Školní rok 2022/2023 – Moderní učebny v podkroví na Pavlovské

Vzhledem k tomu, že naše škola klade důraz na jazykovou a environmentální výchovu, využíváme plně dvě moderní učebny, které vznikly na naší škole v rámci projektu IROP. Naši žáci mají k dispozici moderně vybavenou jazykovou učebnu k výuce anglického jazyka a informatiky a přírodovědnou učebnu využívají hlavně v hodinách prvouky a přírodovědy.

V páté třídě využíváme v angličtině učebnice Projekt Explore. Tyto učebnice jsou elektronické. Děti si tak mohou samy ve vlastním tempu pustit poslech nebo si zahrát připravené slovní hry. Doma si pak procvičují slovíčka i gramatické jevy pomocí online cvičení.

V hodinách informatiky se žáci čtvrtých tříd učí práci s myší a klávesnicí. Následně již zkouší první kroky v programování.  Učí se, jak sestavit model ze stavebnice LEGO Education WeDo 2.0 a jak ho propojit s počítačem pomocí Bluetooth a následně rozpohybovat programem, který si samy vytvoří. Páťáci již programují ve Scratchi a učí se práci s aplikacemi Office.

Přírodovědná učebna je vybavena řadou moderních pomůcek jako jsou mikroskopy, kufr s pomůckami na pozorování v přírodě, laboratorní váhy, demonstrační obrazy, preparační sady, anatomické modely a kostra lidského těla.

Obě učebny jsou k dispozici i v odpoledních hodinách, kdy zde probíhají mimoškolní aktivity. V jazykové učebně mohou děti v rámci odpolední školní družiny využívat učebnu pro práci na počítačích, kde si zkouší jednoduchou obsluhu počítače, vyhledávání informací a procvičování různých znalostí a dovedností. Využívají jednoduché výukové a výchovné programy a videa.

V přírodovědné učebně je Koutek živé přírody, kde mohou děti pozorovat a péčovat o živočichy a rostliny z koutku přírody. V koutku přírody jsou – letos akvarijní rybičky, morčata, andulky. Na modelu lidské kostry a torzu lidského trupu mohou poznávat své tělo. V rámci školní družiny zde probíhá dramatická výchova a čtenářský klub. V učebně mohou také relaxovat a hrát deskové hry. Jsou zde také k dispozici knihy s přírodovědnou tematikou.

Obě učebny několikrát do roka navštěvují také spřátelené školky a školy, pro které připravujeme zajímavé programy.


Projekt IROP: ZŠ Valtická-detašované pracoviště Pavlovská 546/52 – odborné učebny


2022

V rámci dalšího monitorovacího období 2021-2022 využíváme nové učebny – jazykovou a přírodovědnou, které vznikly v rámci projektu IROP. Pravidelně v nich probíhá podle rozvrhu výuka předmětů Angličtina, Informatika pro 4. a 5. ročník a Člověk a jeho svět. Díky modernímu vybavení je pro děti výuka v těchto učebnách velmi oblíbená. Všechny prostory jsou dětem k dispozici jak během vyučování, tak v rámci mimoškolních aktivit a školní družiny.

Velmi oblíbená je vedle angličtiny i výuka informatiky. Ve čtvrtém ročníku se děti učí, jak sestavit model ze stavebnice LEGO Education WeDo 2.0 a jak ho propojit s počítačem pomocí Bluetooth a následně rozpohybovat programem, který si samy vytvoří.. V přírodovědné učebně mají děti k dispozici řadu moderních zajímavých pomůcek, stavebnic a modelů, které jim mohou zpestřit výuku prvouky a přírodovědy. Učebnu využívají také v pracovních činnostech. Vzniká zde řada zajímavých výrobků.

Vždy zde rádi přivítáme také děti ze spřátelených škol, což je součástí projetu. Díky situaci v souvislosti s Covid-19 je to zatím možné pouze omezeně.


Projekt IROP: ZŠ Valtická-detašované pracoviště Pavlovská 546/52 – odborné učebny


2021

I v letošním školním roce využívají děti jazykovou a přírodovědnou učebnu, které vznikly v rámci projektu IROP. V moderní jazykové učebně, která je vybavena také počítači, probíhá nejen výuka anglického jazyka ale i informatiky pro 4. a 5. ročníky. V přírodovědné učebně využívají děti nové a moderní vybavení v hodinách prvouky a přírodovědy. Tyto nové moderní učebny jsou k dispozici i v odpoledních hodinách pro mimoškolní aktivity jak jazykové a počítačové, tak přírodovědné.

Obě učebny využívá odpoledne také školní družina.

V jazykové učebně mají oddělení školní družiny možnost 1x týdně využít učebnu pro práci na počítačích, kde si zkouší jednoduchou obsluhu počítače a jeho využití nejen na počítačové hry. Využívají jednoduché výukové a výchovné programy a videa např. z ČT edu. Provozují také Muzikoterapii – cíleným působením hudby a prvků muzikoterapie lze ovlivnit způsob chování a jednání dětí. Učebnu mohou využívat také k deskovým hrám.

V přírodovědné učebně je Koutek živé přírody, kde mohou děti pozorovat a živočichy a rostliny a pečovat o ně. V koutku přírody jsou letos akvarijní rybičky, morčata a andulky. Na modelu lidské kostry a torzu lidského trupu mohou poznávat své tělo. V rámci školní družiny zde probíhá dramatická výchova a čtenářský klub.

Rádi bychom přivítali v našich učebnách i děti ze spřátelených škol, což je součástí projektu. Zatím čekáme na lepší situaci s ohledem na šíření Covid-19. Věříme, že tyto učebny budou moci děti využívat celý rok.


Projekt IROP: ZŠ Valtická-detašované pracoviště Pavlovská 546/52 – odborné učebny


2019

Slavnostní otevření nových prostor na Pavlovské

V sobotu 12. října 2019 proběhlo slavnostní otevření nových prostor v podkroví budovy ZŠ Mikulov,  Valtická na ulici Pavlovská 52.

Slavnostního otevření v 10 hodin se zúčastnili všichni pracovníci školy v čele s jejím ředitelem Mgr. Rostislavem Souchopem. Pozvaní hosté byli z řad zřizovatele města Mikulov, včetně zastupitelů, vedení místních škol, členové školské rady a výboru SRPDŠ. Mezi pozvanými nechyběli zástupci firem, které nové prostory vybavily nábytkem a výpočetní technikou.

Pásku společně přestřihli starosta města Rostislav Koštial a zástupkyně ředitele Mgr. Hana Míčková. Ke slavnostnímu přípitku byly pozvány obě místostarostky Bc. Leona Alexová MBA, Sylva Chludilová, ředitel školy Mgr. Rostislav Souchop a bývalá ředitelka Mgr. Ludmila Holubová. Z úst pana starosty, pana ředitele i paní zástupkyně zazněla slova poděkování zřizovateli, zhotoviteli a všem, kteří se podíleli na realizaci přestavby s přáním, aby nové prostory dobře sloužily dětem i pedagogům. Přítomní si pak prohlédli obě nové odborné učebny – přírodovědnou a pro výuku cizích jazyků i informatiky, kabinety, nové moderní prostory pro školní družinu i pracovnu školní psycholožky a speciální pedagožky.

Všechny prostory již od září děti nadšeně využívají. V přírodovědné učebně jsou umístěna i akvária s rybičkami a želvou. V obou učebnách byly  na interaktivních tabulích přehrávány  prezentace z přestavby půdy a z akcí pořádaných pro děti. Na všechny dotazy velmi ochotně odpovídali pracovníci školy. Na otázky týkající se průběhu vlastní stavby odpovídal Ing. Jiří Ilčík, který vykonával stavební dozor. Finanční záležitosti osvětlil Ing. et. Ing. Stanislav Mach, vedoucí Odboru rozvoje a živnostenského podnikání Městského úřadu v Mikulově. Na všechny pak čekalo malé občerstvení, které připravily naše paní kuchařky ve spolupráci s paními učitelkami.

Děkujeme všem rodičům za poskytnuté sponzorské dary. Těší nás velmi hojná účast a kladné ohlasy. Další možnost prohlédnout si budovu školy bude v březnu, kdy každoročně pořádáme Den otevřených dveří. Již nyní se na Vás těšíme!


Projekt IROP: ZŠ Valtická-detašované pracoviště Pavlovská 546/52 – odborné učebny