VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VALTICKÁ

Základní škola Mikulov, Valtická 3, příspěvková organizace
Valtická 3, 692 01 Mikulov

Školní jídelna zajišťuje stravování žáků MŠ, ZŠ, SŠ, pracovníků škol, školských zařízení a cizích strávníků.

 1. Strávníci se přihlašují ke stravování „Přihláškou ke stravování“, která je podkladem k založení a vedení záznamu stravovaných osob. Přihláška je uzavřena na dobu neurčitou.
 2. Od 1.1.2004 je zaveden ve školní jídelně čipový systém, který postupně přechází na systém ISIC karet. Strávníkům využívající čip, jej vedoucí ŠJ přidělí a zálohu za čip zaznamená v evidenci (PC). Záloha je vratná (pokud čip nebyl poškozen) a činí Kč 100,-/čip. ISIC karty pro žáky a zaměstnance školy vyřizuje správce IT školy (p. uč. Vejmelka).
  V případě ztráty čipu je čip strávníkovi odebrán, odepsán z evidence a strávník si musí koupit čip nový v ceně 120,- Kč.
 3. Platby za svačiny a obědy probíhají v hotovosti, je možnost i platby bezhotovostní.
 4. Bezhotovostní platbu je nutno si domluvit s vedoucí ŠJ, strávníkovi je přidělen variabilní symbol. Platby jsou zasílány na účet školní jídelny, po zadání platby na strávníkův účet je strava automaticky navolena do výše kreditu u oběda- oběd č.1. Doba mezi zasláním peněz na účet školy a promítnutím ve stravném trvá 3 pracovní dny, není na účtu strávníka ihned.
 5. Vyúčtování stravného je prováděno na požádání zákonného zástupce žáka.
 6. Vedoucí ŠJ přijme platbu v hotovosti a tuto částku převede na strávníkův čip (automatické navolení stravy do výše kreditu). Platby zapisuje vedoucí ŠJ do pokladní knihy souhrnně, jednotlivé platby jsou rozepsány v PC-tištěné přehledy. Pokud je platba bezhotovostní, částku strávníkovi připíše až po obdržení na účet školní jídelny. Hotovost vedoucí ŠJ odvádí do pokladny školy, do KB, může i za hotové nakupovat potraviny do skladu.
 7. Ředitel školy stanovil ceny stravného:
  1. Svačiny:
   1. 7-10 let – 14,-Kč
   1. 11-14, 15 a více let – 15,- Kč
   1. Snídaně-svačina balená 15%- 26,- Kč
  2. Odpolední svačiny:
   1. všechny věk. kategorie – 12,- Kč.
  3. Obědy :
   1. ZŠ 7-10 let- 25,- Kč
   2. ZŠ 11-14 let- 28,- Kč
   3. ZŠ 15-18 let- 31,- Kč
   4. zaměstnanci s příspěvkem – 17,- Kč (příspěvek FKSP 12,-Kč)
   5. zaměstnanci bez příspěvku – 30,- Kč
   6. cizí strávníci – do jídlonosičů – 65,- Kč
   7. cizí strávníci – konzumace v jídelně – 63,- Kč
   8. mistři OV – 38,- Kč
   9. balíčky za oběd a večeři 15% 50,- Kč
 8. Strávníci si platí stravu u vedoucí ŠJ vždy v určené dny.
 9. Strávníci si odhlašují stravu na objednávkovém terminálu. Terminál obsahuje údaje o strávnících a objednávkách na celý měsíc.
  U každého strávníka jednotlivě je přehled o objednávce a výdeji stravy.
 10. Strávník má v případě nemoci možnost do 8 hodin ráno odhlásit objednávku stravy zprávou sms vedoucí ŠJ, nebo u objednávkového terminálu. Přes internet pouze do 14.00 hodin předchozího dne.
 11. Internetové objednávky a pokyny najdou strávníci na stránkách školy, uživatelské id. si vyzvednou u vedoucí ŠJ.
 12. Žák má nárok na oběd v době pobytu ve škole (v době vyučování). V případě nemoci, při neodhlášení oběda, má strávník nárok 1.den odebrat stravu do jídlonosiče za původní cenu. Další dny nemoci je povinen stravu odhlásit. Pokud tak neučiní bude strávníkovi doúčtována strava do plné výše dle cenové kalkulace a strávník musí tuto částku uhradit vedoucí ŠJ.
 13. Objednávku (změnu stravy) na následující den si může strávník provést pouze do 14.00 hod.
 14. Přihlášky stravy v pondělí ráno na tentýž den nejsou prováděny.
 15. Objednávat stravu si může strávník jen v případě, že má na čipu peníze.
 16. Jídlo (svačina, oběd) je strávníkovi vydáno pouze po předložení čipu a potvrzení, že je jídlo objednáno. Když si strávník zapomene čip nebo kartu doma a má objednanou stravu, vyzvedne si u vedoucí ŠJ náhradní doklad, strava mu bude vydána.
 17. Výdej cizím strávníků probíhá odděleně od 11.00 hod do 11.20 hod., 14.00 – 14.30 hod. Cizím strávníkům je strava vydávána do jídlonosičů.
  Výdej svačin ve školní jídelně probíhá od 8.45 do 9.00 hodin.
  Výdej obědů pro žáky a zaměstnance školy probíhá od 11.30 do 14.30 hod.
 18. Žáci školy a zaměstnanci konzumují stravu přímo v jídelně. Zákaz vynášení stravy z jídelny.
 19. Do jídelny mají přístup pouze žáci, kteří jsou přihlášeni ke stravování. Žáci vstupují do jídelny pouze v přezůvkách, bez aktovek. Oděv zůstane odložen v šatně.
 20. Dozor v jídelně zajišťuje pedagogický dozor dle vypracovaného rozpisu zástupce ředitele školy.
 21. Při porušování řádu školní jídelny může být žák vyloučen ze stravování.
 22. Školní jídelna neposkytuje dietní stravování.
 23. Vnitřní řád školní jídelny je vyvěšen na nástěnce vedle objednávkového terminálu.

Mikulov 1.9.2019

Mgr. Rostislav Souchop, ředitel školy
Hlaváčová Emilie, vedoucí školní jídelny