PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ v roce 2023

 • uchazeč může pro 1. kolo přijímacích zkoušek podat 2 přihlášky buď na různé střední školy, nebo na různé obory jedné SŠ
 • přihlášku je nutno doručit přímo řediteli střední školy, na kterou se uchazeč hlásí
 • na každé přihlášce uchazeč uvede také údaj o škole, kam podává druhou přihlášku
  (pořadí obou uvedených škol je na obou tiskopisech stejné, nevyjadřuje preferenci školy)

Důležitá data

 • podání přihlášek musí proběhnout do 1. března 2023 (nebo do 30.listopadu 2022 pro obory s talentovou zkouškou) – je dobré poslat přihlášky nejméně týden předem
 • první termín konání jednotné zkoušky je stanoven na 13. dubna 2023, druhý termín na 14. dubna 2023, náhradní termín na 10. května 2023 a druhý náhradní termín na 11. května 2023
 • talentové zkoušky proběhnou – 2.-15. 2. 2022

Jednotné přijímací zkoušky

 • konají všichni uchazeči, kteří se hlásí do oboru vzdělání s maturitní zkouškou
 • konají se formou písemného testu z českého jazyka a matematiky
 • každý uchazeč koná jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech, do celkového hodnocení se mu započítává lepší výsledek

Kritéria přijímacího řízení

 • zveřejňuje ředitel SŠ
 • hodnocení na vysvědčeních
 • výsledky jednotné zkoušky (pokud je součástí přijímacího řízení)
 • další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Povinnosti ZŠ

 • vydává zápisové lístky (do 15. 3. 2023, u talentových zkoušek do 30. listopadu 2022)
 • potvrzuje zápisové lístky a vede jejich evidenci
 • potvrzuje přihlášky ke vzdělávání na SŠ
 • každý žák dostane na ZŠ zápisový lístek, který je nutné doručit řediteli SŠ po rozhodnutí o přijetí
  (do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení vyhlášen), zápisový lístek může uchazeč použít jen jednou
 • zápisový lístek ZŠ vydá do 15. března 2023 (u talentových zkoušek do 30. listopadu 2022)
Zápisový lístek

Ředitel SŠ

 • zveřejní předpokládaný počet přijímaných uchazečů
 • v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů a zveřejní seznam přijatých uchazečů, v případě ostatních oborů ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po konání přijímací zkoušky a zveřejní seznam přijatých uchazečů
 • zveřejní obory vzdělání
 • zveřejní kritéria přijímacího řízení

Zdroje informací

Při výběru střední školy zvažte

 • zájmy
 • možnost pokračovat na VŠ nebo VOŠ
 • šance uplatnění na pracovním trhu
 • školní prospěch
 • kvalitu výuky cizích jazyků a práce s počítačem
 • reálnou šanci pro úspěšné složení přijímacích zkoušek

Co nás čeká

 • leden/únorvyplnění přihlášek, zápisových lístků, předání přihlášek a zápisových lístků (evidence zápisových lístků (budou vydány proti podpisu rodičů), zaslání přihlášek na SŠ
 • po přijetí na SŠ odeslání zápisového lístku
 • návštěva IPS při ÚP Břeclav