/ ÚŘEDNÍ DESKA / Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 metodické doporučení pro organizaci zápisů.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. V Mikulově se uskuteční v termínu od 19. do 30. dubna 2021.

Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole prostřednictvím elektronické přihlášky. Odkaz na ni nejdete zde:

Pokud nemá zákonný zástupce možnost přihlásit dítě elektronicky, vytisknout formulář přihlášky nebo potřebuje poradit, kontaktujte prosím školu na tel. čísle 774 448 102. Psát můžete na e-mail: zapis@zsvaltickamikulov.cz

Zápis je pro děti, které budou mít před nástupem do školy 6 let (tedy narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015) a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Může být přijato i 5leté dítě, pokud je přiměřeně duševně a tělesně vyspělé. V tomto případě rodič u zápisu doloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a u dětí narozených od 1.1. 2016 - 30. 6. 2016 i vyjádření pediatra.

Ve školním roce 2021/2022 se budou otvírat na naší škole 2 první třídy. I.A bude otevřena na budově Pavlovská s počtem žáků nanejvýš 30 - třídní učitelka Mgr. Iveta Hondlová a I.B na budově Valtická s počtem žáků nanejvýš 28 - třídní učitelka Mgr. Lenka Buchtová. Přípravný ročník nanejvýš 15 žáků - třídní učitelka Pavlína Vančurová.

V elektronické přihlášce máte možnost v záložce zaměření vybrat třídu, kterou byste pro své dítě preferovali. Váš výběr je pouze orientační. Musíte vyplnit i náhradní zaměření (tak je nastaven tento systém). V případě, že žádáte od odklad zaklikněte přípravný ročník a mateřská škola nebo obráceně.

O zařazení dítěte do školy a třídy rozhoduje ředitel školy. Rozhodnutí bude zveřejněno v pondělí 3. května 2020 na webu školy (www.zsvaltickamikulov.cz) a na vývěsce u vchodu do obou budov školy, a to pod registračním číslem, které bude dítěti přiděleno automaticky v elektronické přihlášce, která Vám spolu s dalšími informacemi přijde do Vámi zadaného e-mailu. Do tříd se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny vyhláškou zřizovatele platnou v době konání zápisu do 1. ročníku ZŠ. V případě, že není naplněna kapacita školy, může si vybrat zákonný zástupce školu dle vlastního výběru.

Doručení žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku může zákonný zástupce učinit některým z následujících způsobů v termínu zápisu tedy od 19. do 30. dubna 2021:

- po ručním nebo elektronickém vyplnění s datem a vlastnoručním podpisem osobním podáním žádosti do schránky na budovách škol Valtická 3 nebo Pavlovská 52 nebo zasláním poštou na adresu školy

- elektronickou formou přes datovou schránku s4pqd44 nebo emailem s vlastním elektronickým podpisem (v případě, že je zákonný zástupce využívá) – pozor, nelze poslat přes obyčejný e-mail!

Jakmile to bude možné, uskutečníme setkání dětí a rodičů s paní učitelkou ve škole.

Přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy, naleznete níže v Desateru pro rodiče.

Desatero pro rodiče.docx 48,83 kB

Odklad povinné školní docházky

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, vyplní elektronickou přihlášku do 1. ročníku, kde zaškrtněte budeme pro dítě žádat odklad a formulář žádost o odklad povinné školní docházky

Zároveň zákonný zástupce doloží posouzení od školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a dětského lékaře nebo klinického psychologa. Oba vyplněné a podepsané formuláře společně s doporučeními školského poradenského zařízení a lékaře doručte také v termínu od 19. do 30. dubna škole. Pokud tato doporučení ještě nemáte, zašlete pouze přihlášku s žádostí o odklad, následně je dodáte.

Ředitel školy následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona i s oběma doporučujícími posudky. Bez doporučení od výše uvedených odborníků nelze žádost o odklad přijmout. V případě udělení odkladu školní docházky informuje škola zákonné zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Podle § 37 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění účinném od 1. 9. 2017.

Doporučujeme vzhledem k delším objednacím dobám v pedagogicko-psychologických poradnách si termín vyšetření zajistit s dostatečným předstihem před zápisem.