/ ÚŘEDNÍ DESKA / Školní poradenské pracoviště (ŠPP) / Tým ŠPP / Školní psycholožka

Školní psycholožka

Mgr. Daniela Košťálová

tel: 774 481 083

email:psychologkostalova@gmail.com

Mé pracovny najdete:

 • Valtická - poslední patro v dlouhé chodbě za chody
 • Pavlovská - v podkroví, v levém křídle
 • PO: 8:00 - 17:30 Pavlovská
 • ÚT: 8:00 - 16:00 Valtická
 • ST: 8:00 - 16:00 Valtická v liché týdny a v sudé týdny Pavlovská
 • ČT: 9:00 - 17:30 Valtická
 • PÁ: dle domluvy

Doporučuji si schůzky vždy předem domluvit, abych si na Vás mohla vyhradit čas a věnovat Vám svou plnou pozornost. Pokud nejsem přítomna ve své pracovně, cedulka na mých dveřích Vás nasměruje na místo ve škole, kde se právě nacházím.V případě potřeby je možné rovněž zanechat vzkaz ve schránce psycholožky, ta se nachází vedle mých dveří (budova Valtická) nebo u ředitelny (budova Pavlovská).

Práce školního psychologa se rozděluje na standardní činnosti a nadstandardní činnosti a dokumentace je oddělena od dokumentace školy. Informace nelze poskytovat třetím stranám (škole).

Přijít za mnou mohou

děti, které...

 • ...mají problémy se spolužáky, s kamarády.
 • ...mají problémy s učiteli.
 • ...mají problémy doma, s rodiči, se sourozenci.
 • ...mají problémy s učením.
 • ...se cítí osamělé, smutné, něco je trápí.
 • ...nechtějí, aby je strach, stres, tréma tolik ovlivňovali.
 • ...si potřebují popovídat.
 • ...potřebují ........................

rodiče, kteří...

 • ...mají pocit, že jejich dítě má problémy se spolužáky.
 • ...mají výchovné problémy s dítětem.
 • ...chtějí svému dítěti více porozumět.
 • ...mají výukové problémy se svým dítětem.
 • ...mají pocit, že učitelé nerozumí jim ani dětem.
 • ...si chtějí popovídat a slastech a strastech rodičovství.

učitelé, kteří...

 • ...chtějí více poznat svoje žáky.
 • ...chtějí pomoc při rozvíjení pozitivní atmosféry ve třídě.
 • ...chtějí pomoc při řešení negativních jevů chování u žáků.
 • ...řeší výchovné problémy žáků.
 • ...řeší výukové problémy svých žáků.
 • ...mají ve třídě žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • ...si chtějí jenom popovídat o dění ve škole.

Práce školního psychologa se rozděluje na standardní činnosti a nadstandardní činnosti. K nadstandardní činnosti s dítětem je nezbytný písemný souhlas rodičů či jeho zákonných zástupců. Všechny informace a citlivá data o žácích a jejich rodinách získaná při poradenské práci a konzultacích se školní psycholožkou jsou důvěrná, pořízená dokumentace je oddělena od dokumentace školy a informace z těchto konzultací nelze poskytovat třetím stranám.S veškerými osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, obecné nařízení na ochranu osobních údajů. Tedy nikdo kromě žáků a jejich rodičů k nim nemá přístup. Jsem vázána mlčenlivostí a Etickým kodexem práce školních psychologů.

 • Standardními činnostmi jsou dle legislativy a ŠVP:
 • práce se školní třídou (prevence, intervence, diagnostika klimatu)
 • poradenské služby v případě zájmu žáka či zákonného zástupce
 • kontrola a poskytování podpůrných opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • konzultace pro žáky či zákonné zástupce v případě výchovných či vzdělávacích obtíží, nasměrování na další odborníky
 • komunikace se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi
 • poskytování krizové intervence žákům či třídě
 • Nadstandardní služby školního psychologa či školního etopeda
 • diagnostika intelektových a osobnostních charakteristik žáka
 • psychologické vedení žáka či rodiny
 • diagnostika profesních předpokladů žáka

Schránka psycholožky

Slouží k zanechání vzkazu pro školní psycholožku nebo jako možnost domluvy konzultace s ní. Skrze ní se dá také napsat o problémech, o kterých se těžko mluví přímo. Když se stydíte, bojíte se svěřit se svým trápením, máte dotaz na cokoliv. Nebo když mi ccete cokoliv sdělit. Všechny odpovědi na Vaše anonymní dotazy pak naleznete na mé nástěnce školní psycholožky.

Pohodáři

Pohodáři jsou dětská skupina, určena pro děti od 2.-5.třídy, se zaměřením na relaxace a rozvoj sociálních dovedností (navazování kontaktu, konstruktivní řešení konfliktních situací, komunikace aj.). Program Pohodářů je koncipován vždy s ohledem na složení skupiny. Pracuje se formou pracovních listů, diskuzí a scének. Program jednotlivých sezení se může měnit podle dynamiky a potřeb skupiny. To znamená, že někdy bude sezení více zaměřené na relaxaci, jindy více na řešení aktuálních témat. Skupina bude zahájena od října, a to vždy ve čtvrtek na budově Valtická a v pondělí na budově Pavlovská, v čase 13:00 - 13:45, v pracovně školní psycholožky.

Relaxační skupina

Vítáni jsou všichni žáci II.stupně, kteří se cítí unaveni, ve stresu nebo jen potřebují "vypnout". Vyhrazený čas bude sloužit k vypovídání, sdílení trápení s ostatními účastníky, praktickému nácviku relaxačních technik, technik zvládání stresu, nácvik autogenního tréninku. Skupina začíná od listopadu a bližší informace budou uvedeny na nástěnce školní psycholožky.

Diagnostika profesní orientace

Žákům 9.ročníku nabízím diagnostiku profesní orientace. Vyšetření je pro žáky, kteří si nejsou jistí, jaký typ školy chtějí studovat po ukončení ZŠ nebo pro ty žáky, kteří si chtějí ověřit své předpoklady pro studium. Testování zájemců proběhne v rámci vyučování. Konzultace k výsledkům budou probíhat individuálně v domluveném termínu. Zájemci odevzdají přihlášku do schránky školní psycholožky a to nejpozději do konce října. Přihlášku naleznete v tištěné podobě na nástěnce školní psycholožky nebo zde:

Druhý krok - preventivní program pro žáky 2. a 3. tříd

Jedná se o preventivní program sociálně-emocionálního učení, který nabízí systematický rozvoj kompetencí dětí. V průběhu celého školního roku se děti pravidelně setkávají se školní psycholožkou a učí se rozvíjet empatii, dostanou postupy, jak řešit problémy a dozví se, jak zvládat svůj hněv a ovládnout impulzivitu. V rámci jednotlivých lekcí jsou využívány příběhy dětí na obrázcích a vlastní zkušenosti žáků. Všechny dovednosti se děti postupně učí v rámci různých modelových situací a aktivit, což výrazně přispívá ke schopnosti tyto dovednosti využít v běžném životě. Více informací o programu naleznete zde.

Zajímavé odkazy:

umění odpočívat

Alpha Nursing.pdf 105,04 kB
rozvod.pdf 411,45 kB