/ ŠKOLNÍ JÍDELNA / JÍDELNA VALTICKÁ / OSTATNÍ INFORMACE

OSTATNÍ INFORMACE

Upozornění strávníkům školní jídelny

Vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č.107/2008 Sb., definuje, co je ve školní jídelně oběd a z čeho se skládá. Obědem je polévka nebo předkrm, hlavní chod, nápoj a případně doplněk (salát, dezert, ovoce). Polévka je tudíž součástí oběda. Strávník, který nemá objednaný oběd, nemá nárok na polévku !!!

příbor

Přihlášky stravy v pondělí nebudou prováděny !!!

V pondělí ráno není si možné z provozních důvodů objednávat stravu na tentýž den.

Na pondělí je nutné stravu přihlásit nejpozději v pátek do 14.00 hodin.

 

příbor

Informace k bezhotovostním platbám stravného ve školní jídelně:

Placení stravného na účet ZŠ je možné pouze po domluvě s vedoucí školní jídelny.

Platbu je nutno zadat k 15. dni v měsíci. Po zaplacení stravného na účet školy neprobíhají platby na strávníkův účet automaticky ihned.

Pokud nejsou na strávníkově účtu peníze, nemůže si strávník stravu objednat.

Vyúčtování přeplatků stravného se provádí 2x ročně (15.1., 15.6.). Přeplatky jsou vráceny na strávníkův účet u banky.

příbor

Dotované obědy

Dle vyhlášky 107/2005 o školním stravování má dítě nárok na oběd pouze po dobu pobytu ve škole v době výuky.Rodič je povinen v době nepřítomnosti žáka ve škole stravu odhlásit.V případě neodhlášení stravy bude strávníkovi doúčtována cena oběda do plné výše dle cenové kalkulace školy, kterou musí strávník doplatit vedoucí školní jídelny.

Základní škola Mikulov, Valtická 3, příspěvková organizace

Valtická 3, 692 01 Mikulov

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Školní jídelna zajišťuje stravování žáků MŠ, ZŠ, SŠ, pracovníků škol, školských zařízení a cizích strávníků.

  1. Strávníci se přihlašují ke stravování „Přihláškou ke stravování“, která je podkladem k založení a vedení záznamu stravovaných osob. Přihláška je uzavřena na dobu neurčitou.
  2. Od 1.1.2004 je zaveden ve školní jídelně čipový systém. Strávníkům vedoucí ŠJ přidělí čip a zálohu za čip zaznamená v evidenci (PC). Záloha je vratná (pokud čip nebyl poškozen) a činí Kč 100,-/čip.

V případě ztráty čipu je čip strávníkovi odebrán, odepsán z evidence a strávník si musí koupit čip nový v ceně 120,- Kč.

 

  1. Platby za svačiny a obědy probíhají v hotovosti, je možnost i platby bezhotovostní.
  2. Bezhotovostní platbu je nutno si domluvit s vedoucí ŠJ, strávníkovi je přidělen variabilní symbol. Platby jsou zasílány na účet školní jídelny, po zadání platby na strávníkův účet je strava automaticky navolena do výše kreditu u oběda- oběd č.1. Navýšení platby o poplatek za školní družinu musí rodiče strávníků nahlásit vedoucí ŠJ. Doba mezi zasláním peněz na účet školy a promítnutím ve stravném trvá 3 pracovní dny, není na účtu strávníka ihned.
  3. Vyúčtování stravného je prováděno 2x ročně (31.1., 30.6.), na požádání o vyúčtování ihned.
  4. Vedoucí ŠJ přijme platbu v hotovosti a tuto částku převede na strávníkův čip (automatické navolení stravy do výše kreditu). Platby zapisuje vedoucí ŠJ do pokladní knihy souhrnně, jednotlivé platby jsou rozepsány v PC-tištěné přehledy. Pokud je platba bezhotovostní, částku strávníkovi připíše až po obdržení na účet školní jídelny. Hotovost vedoucí ŠJ odvádí do pokladny školy, do KB, může i za hotové nakupovat potraviny do skladu.
  5. Ředitel školy stanovil ceny stravného:

Svačiny: MŠ - 7,- Kč

7-10 let - 13,-Kč

11-14, 15 a více let - 14,- Kč

Snídaně-svačina balená 15%- 26,- Kč

Odpolední svačiny:

MŠ - 6,- Kč

všechny věk.kategorie - 11,- Kč.

Obědy : MŠ 3-6 let - 14,- Kč

MŠ 7-10 let- 16,- Kč

ZŠ 7-10 let- 21,- Kč

ZŠ 11-14 let- 24,- Kč

ZŠ 15-18 let- 28,- Kč

zaměstnanci s příspěvkem - 17,- Kč (příspěvek FKSP 11,-Kč)

zaměstnanci bez příspěvku - 28,- Kč

cizí strávníci 15% - 54,- Kč

mistři OV - 37,- Kč

balíčky za oběd a večeři 15% 50,- Kč

pitný režim v MŠ 3,- Kč

Strávníci si platí stravu u vedoucí ŠJ vždy v určené dny.

  1. Strávníci si odhlašují stravu na objednávkovém terminálu.Terminál obsahuje údaje o strávnících a objednávkách na celý měsíc.

U každého strávníka jednotlivě je přehled o objednávce a výdeji stravy.

Strávník má v případě nemoci možnost do 8 hodin ráno odhlásit objednávku

stravy zprávou sms vedoucí ŠJ, nebo u objednávkového terminálu. Přes internet pouze do 14.00 hodin předchozího dne.

Internetové objednávky a pokyny najdou strávníci na stránkách školy, uživatelské id. si vyzvednou u vedoucí ŠJ.

Žák má nárok na oběd v době pobytu ve škole (v době vyučování). V případě nemoci, při neodhlášení oběda, má strávník nárok 1.den odebrat stravu do jídlonosiče za původní cenu. Další dny nemoci je povinen stravu odhlásit. Pokud tak neučiní bude strávníkovi doúčtována strava do plné výše dle cenové kalkulace a strávník musí tuto částku uhradit vedoucí ŠJ.

Objednávku (změnu stravy) na následující den si může strávník provést pouze do 14.00 hod.

Přihlášky stravy v pondělí ráno na tentýž den nejsou prováděny.

Objednávat stravu si může strávník jen v případě, že má na čipu peníze.

Jídlo (svačina, oběd) je strávníkovi vydáno pouze po předložení čipu a potvrzení, že je jídlo objednáno. Když si strávník zapomene čip doma a má objednanou stravu, vyzvedne si u vedoucí ŠJ náhradní doklad, strava mu bude vydána. Toto je možné maximálně 3 dny po sobě jdoucí. Další dny nebude strava vydána, strávník si musí koupit nový čip.

Výdej cizím strávníků probíhá odděleně od 11.00 hod do 11.20 hod., 14.00 – 14.30 hod. Cizím strávníkům je strava vydávána do jídlonosičů.

10. Výdej svačin ve školní jídelně probíhá od 8.30 do 9.00 hodin.

Výdej obědů pro žáky a zaměstnance školy probíhá od 11.30 do 14.30 hod.

Žáci školy a zaměstnanci konzumují stravu přímo v jídelně. Zákaz vynášení stravy z jídelny.

11. Do jídelny mají přístup pouze žáci, kteří jsou přihlášeni ke stravování. Žáci vstupují do jídelny pouze v přezůvkách, bez aktovek. Oděv zůstane odložen v šatně.

Dozor v jídelně zajišťuje pedagogický dozor dle vypracovaného rozpisu zástupce ředitele školy.

Při porušování řádu školní jídelny může být žák vyloučen ze stravování.

  1. Školní jídelna neposkytuje dietní stravování.
  2. Vnitřní řád školní jídelny je vyvěšen na nástěnce vedle objednávkového terminálu.

Mikulov 1.1.2018 Mgr.Rostislav Souchop

ředitel školy:

Hlaváčová Emilie

vedoucí školní jídelny: