/ PROJEKTY ŠKOLY / PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA SŠ v JMK

PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA SŠ v JMK

logo_invest_do_vzdelavani

Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0006

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa programu: 1 - Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Výše finanční podpory: 193.337.176,33 Kč

Cílem projektu je investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách v Jihomoravském kraji. Projekt bude probíhá ve spolupráci s 30 partnery – vybranými středními školami a ně navázanými 130 základními školami z Jihomoravského kraje, mezi kterými je i naše škola.

Díky pořízenému modernímu vybavení odborných učeben se žáci středních a základních škol mohou více podílet na experimentálních měřeních a praktických činnostech v rámci povinné výuky i volnočasových aktivitách školy. Učitelé středních a základních škol jsou postupně proškolováni v přímé obsluze odborných zařízení a strojů.

V rámci projektu vzniknou elektronické učebnice na podporu přírodovědných a technických předmětů na středních školách, které v současné době chybí v nabídce učebnic a získají doložku MŠMT. Tato nová interaktivní forma výukových materiálů umožní žákům lépe se připravovat do výuky a snadněji pochopit probírané učivo. S ohledem na hospodárnost a účelné využití finančních prostředků není cílem projektu tvorba nových metodických materiálů, ale maximální využití stávajících, již vytvořených materiálů z realizovaných projektů OP VK zaměřených na přírodovědné a technické vzdělávání. Vzájemné sdílení a předávání příkladů dobré praxe bude hlavní náplní pravidelných krajských setkání metodiků.

Více informací o projektu na Portálu Jihomoravského kraje.