/ PROJEKTY ŠKOLY / INTERAKTIVNÍ CESTA (ICMK)

INTERAKTIVNÍ CESTA (ICMK)

Logolink-Barva-Text

Naše škola byla od dubna 2010 zapojena jako partner do projektu "Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak". V tomto projektu jsme spolupracovali se ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 , která je žadatelem projektu, a také ZŠ Kotlářská, Brno. Ta byla - stejně jako naše škola - partnerem projektu.

Projekt, který byl probíhal od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2012, byl zaměřen na rozšíření a zkvalitnění výuky v oblasti přírodovědné, společenskovědní, geografické a AJ v návaznosti na okolní prostředí jednotlivých základních škol do projektu zapojených. Cílem bylo prostřednictvím tvorby a následné implementace nových výukových materiálů, metod a dalších podpůrných prostředků zajistit zvyšování kvality a efektivity vzdělávacího procesu na třech základních školách a to na ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26, na ZŠ Kotlářská v Brně a ZŠ Valtická v Mikulově. Došlo k jejich vzájemné spolupráci a vzájemnému čerpání informací v oblastech jednotlivých předmětů.
Vznikla tak osa měst jižní Moravou, kdy se žáci seznámí s CHKO Moravský kras a CHKO Pálava, s problematikou samosprávy měst, prvního osidlování, kultury ve městech atd.
V rámci projektu vznikl internetového portál, kde jednotlivé školy sdílejí informace, byla vytvořena řada nových metodik, studijních materiálů a prací.

Cílem projektu bylo zejména vytvoření jednotné komunikační a vzdělávací úrovně se zaměřením na podporu elektronizace vzdělávání, tvorbu nových elektronických výukových materiálů a výměny zkušeností mezi školami. Projekt reaguje na nové trendy ve výuce a klade důraz na zavádění průřezových témat, ve kterých žáci uplatňují své dovednosti a vědomosti. Projekt svým zaměřením pokrývá žáky od 1. do 9. třídy. Důležitým aspektem je vytvoření e-learningového prostředí, které výrazně zatraktivňuje vzdělávání pro žáky základních škol (viz. portál projektu).
Žáci si rozšiřují znalosti a dovednosti v oblasti ICT, rozvinuli si jazykové kompetence, sociálních vazby, došlo k jejich osobnostnímu rozvoji a zatraktivnění výuky.

Klíčovými aktivitami projektu bylo vytvoření a provoz školského portálu, včetně vybudování struktury elearnigu, tvorba nových výukových materiálů ve společenskovědních, přírodovědných a geografických předmětech a také zvyšování kvality výuky cizích jazyků - tvorba výstupů a výukových materiálů v AJ.

Dotace od Jihomoravského kraje, kterým je projekt financován, činila pro všechny zúčastněné školy 3. 347 .576 Kč. Tato částka byla použita pro nákup didaktické techniky, tvorbu nových elektronických výukových materiálů a vytvoření nového internetového portálu, pomocí kterého budou jednotlivé školy i v době tzv. "udržitelnosti" projektu sdílet informace.

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky.