/ ÚŘEDNÍ DESKA / Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy

(vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. ve znění účinném od 1.1.2017)

V letošním roce se zápis do prvních tříd bude konat na obou budovách naší školy v úterý 11. dubna od 14:00 do 18:00 hodin.

Součástí zápisu je administrativní část, kde rodiče vyplní příslušné formuláře a následuje setkání dítěte s paní učitelkou. Paní učitelka provede orientační zkoušku školní zralosti dítěte, která netrvá déle jak 20 minut. Zkouška služí jen jako informace pro rodiče nikoliv jako kritérium přijetí dítěte do první třídy. Během této doby se s dítětem zaměří na:

 • prostorové orientace (např. pravá a levá strana, nahoře, dole, vepředu, vzadu, nad, pod, před, za)
 • předmatematické představy (např. pozná menší, větší, první a poslední v řadě)
 • grafomotoriku (držení tužky a schopnost práce s tužkou)
 • sluchové rozlišování (např. určí první hlásku ve slově)
 • zrakové rozlišování (např. najde rozdíly na obrázku)
 • obecné znalosti (např. rozezná a pojmenuje barvy, napočítá do 10, pojmenuje základní geometrické tvary)
 • sociální dovednosti a práceschopnost (schopnost komunikovat a vyjádřit se, pracuje dle pokynů, dokončí úkol)

K zápisu se dostaví děti narozené od 1.9.2010 do 31.8.2011 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Dítě musí být u zápisu přítomno.

Rodiče dítěte, které na konci prázdnin nebude mít 6 let, a kteří chtějí, aby dítě v září nastoupilo školní docházku, přijdou s dítětem k zápisu a předloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a u dětí narozených od 1.1.2012 – 30.6.2012 i vyjádření dětského lékaře.

Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Doklady k zápisu:

 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce nebo pas u cizích státních příslušníků
 • Zastupuje - li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí).

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel školy. Do základních škol se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny vyhláškou zřizovatele platnou v době konání zápisu do 1. ročníku ZŠ. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte bude nejpozději do 14dnů následujících po zápisu (pod registračním číslem, které dostanete u zápisu) na webových stránkách školy. Předpokládáme přijetí nanejvýš 60 dětí a otevření 2 tříd.

ODKLAD povinné školní docházky

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i s dítětem k zápisu v řádném termínu.

Rodiče, kteří budou pro dítě žádat odklad školní docházky, vyplní žádost o odklad a doloží doporučující vyjádření:

 • školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra)
 • odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa

Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona i s oběma doporučujícími posudky.

Jak můžete pomoci svým dětem, aby byly na zápis a školní docházku připraveny:

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.